C C C C A+ A A- X

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ за организацията на работа през периода 2018 - 2020 година 


Стратегията за развитие на Окръжен съд гр.Ловеч е продължение на Стратегията на съда в периода 2015 г. – 2017 г. и цели утвърждаване и надграждане върху постигнатото до този момент.

Стратегията за управление на Съда е за период от три години и определя приоритетите в развитието на Окръжен съд гр.Ловеч. Разработена е в съответствие с принципите за прозрачност, предвидимост и отчетност в дейността на съдебната институцията.

Стратегията е съобразена с основните цели и приоритети за продължаване на реформата в съдебната система и има за цел:

• Да послужи като основа за средносрочно и годишно планиране на дейността на Окръжен съд гр.Ловеч, като набележи основните стратегически цели, приоритетите и мерките за тяхното постигане.

• Да осигури приемственост и доразвиване на резултатите от Стратегията за 2015 г. – 2017 г.

• Да се съсредоточи върху дейността на Окръжен съд гр.Ловеч, като предвиди в дългосрочен план подходящи мерки за предприемане на адекватни действия по отношение на:

-       Повишаване на качеството на правосъдието и постигане на европейски стандарт на правоприлагане.

-       Утвърждаване на върховенството на закона.

-       Развитие на кадровия потенциал.

-       Диалогът между Окръжен съд гр.Ловеч и гражданите като гаранция за доверие.

-       Противодействие на корупцията в съдебната система.

 

Мисия на Окръжен съд гр.Ловеч:

Окръжен съд гр.Ловеч осъществява съдебен контрол за точното и еднакво прилагане на законите в правораздаването чрез независимо и компетентно правосъдие.

Визия на Окръжен съд гр.Ловеч

Окръжен съд гр.Ловеч гарантира съществуването на върховенството на закона и за прилагането на европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и отчетност на съдебната институция. Постигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване чрез компетентни, мотивирани и безпристрастни съдии и съдебни служители.

 

Този Стратегически план определя основните приоритетисвързани с повишаване ефективността на работните процеси и подобряване дейността на ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ в основни области от:

-       управлението на съда;

-       съдебната администрация;

-       развитие на човешките и материални ресурси;

-       информационните технологии;

-       достъп и работа с обществеността за повишаване на общественото доверие към съда.

Всички тези стратегически цели са съобразени със законодателството на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, като водещи нормативни актове са Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на съдилищата, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

 

 

Глава първа

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

 

Оптимизиране управлението на съда за постигане на ефикасност, бързина и прозрачност на провораздавателния процес.

 

Цел № 1

Да се утвърдят механизмите за управлението на делата и се намали тяхното забавяне, като съдът се стреми да прилага съществуващите най-добри практики за срочно съдопроизводство в съответствие с вида и сложността на делата.

 

Дейности:

1.            Осъществяване на текущ контрол върху управлението на делата чрез ефективно използване на статистическите данни за работата на съда /натовареност, висящи и приключили дела, спазване на срокове за насрочване, разглеждане и приключване на делата, причини за отлагане на делата, срочност при изготвяне на съдебни актове, причини за просрочие, отводи и причини за тях, дела с отменен ход по същество/.

2.            На база ежемесечните статистически данни, прилагане на системата за управление на делата, относно увеличаване процента на решените дела и намаляване броя на висящите дела. По преценка на административния ръководител на съда осъществяване на регулярни срещи между председателя и заместник-председателите на съда за обсъждане на възникнали проблеми при управлението на делата.

Срок: постоянен;

Отговорници: административния ръководител – председател, заместник – председатели на съда и съдебен администратор.

3.             Изготвяне на ежемесечни справки, в които се отразяват: брой висящи, приключили дела, спазване на срокове за насрочване, разглеждане и приключване на съдебните дела, причини за отлагане на делата, срочност при изготвяне на съдебните актове, причини за просрочие, отводи и основания за тях, дела с отменен ход по същество и др.

Отговорници: административния ръководител - председател, съдебен администратор и съд.статистик.

4.            Въз основа на изготвен Годишен обучителен план, организиране обучение на съдии и съдебни служители, необходимо за решаване на възникнали промени в законодателството.

Срок: постоянен;

Отговорници: административният ръководител – председател, координаторът по обучение в съда и съдебен администратор.

5.            Оценка на въздействието на промените, съобразена с използваните статистически данни – наблюдения, предприети стъпки, резултати.

6.            Публичен отчет на промените.

Срок: ежегоден, при изготвяне на Годишния доклад за дейността на Окръжен съд – Ловеч;

Отговорник: административен ръководител – председател на съда.

 

Цел № 2

Да се използват статистическите данни за целите на вземане на управленски решения, както за ефективното разпределение на ресурсите и намаляване забавянето на делата, така и за бъдещото планиране.

 

Дейности:

1.            Проверка в електронната система за изчисляване натовареността на съдиите (СИНС) и изготвяне на ежемесечен доклад за верността на вписаните данни.

Срок: постоянен;

Отговорници: административният ръководител - председател на съда, съдебния администратор и системният администратор.

2.            Оптимално използване на модулите на информационната система САС „Съдебно деловодство”, с цел бърз обмен на информация от базата данни по обжалвани дела с районните съдилища от Ловешки съдебен район, чрез модула безхартиен обмен.

Срок: постоянен;

Отговорник: системен администратор.

3.     Използване на изградената електронна система на Търговския регистър, водена от Агенция по вписванията за електронен обмен на данни между Окръжен съд – Ловеч и Агенция по вписванията.

Срок: постоянен;

Отговорници: съдебен и системен администратор.

4.     Наблюдение и анализ на тенденциите – повишаване или намаляване на броя на делата;

Срок: на шест месеца, след изготвяне на статистическите отчети;

Отговорници: административния ръководител – председател, заместник - председатели на съда и системен администратор.

5.     Прилагане на актуализираните Вътрешни правила за случайното разпределение на делата.

Срок: постоянен;

Отговорници: административен ръководител – председател на съда, заместник – председатели на съда и системен администратор.

6.            Прозрачност на действията на разпределящия, чрез съхраняване на архив и отпечатване на протокол за разпределение по всяко конкретно дело.

Срок: постоянен;

Отговорници: административен ръководител – председател на съда, заместник – председатели на съда и системен администратор.

7.            Провеждане на общи събрания на магистратите от Окръжен съд – Ловеч във връзка с обобщаване и уеднаквяване на съдебната практика по спорни въпроси и обсъждане на нови законодателни промени, с оглед постигане на последователност и предвидимост.

Срок: ежегоден;

Отговорници: административен ръководител – председател и заместник – председатели на съда.

8.            Периодични срещи с други органи и институции, имащи отношение към съдебния процес, с оглед разрешаването на възникнали процедури по образуване, движение на делата, връчване на съдебните книжа и предоставяне на необходимите доказателства в съдебния процес.

Срок: постоянен;

Отговорници: административен ръководител – председател и заместник – председатели на съда.

9.            Публичен отчет на промените.

Срок: ежегоден, при изготвяне на Годишния доклад за дейността на Окръжен съд – Ловеч;

Отговорник: административен ръководител – председател на съда.

10.        Идентифициране и оценка на съществените рискове, застрашаващи постигането на стратегическите цели (документиране в риск-регистър).

Срок: веднъж годишно;

Отговорник: Съд.администратор и комисия определена със заповед на Председателя на съда.

 

Цел № 3

Ръководството на Окръжен съд – Ловеч да утвърждава своите управленски и лидерски умения и развива ефективни работни отношения с всички институции и организации, с които си взаимодейства.

 

Дейности:

1.            Да се провеждат общи събрания на всички съдии от Окръжен съд – Ловеч – най-малко четири пъти годишно, с определен дневен ред.

Срок: най - малко по една среща на 3 месеца за периода 2018 - 2020 година;

Отговорник: административен ръководител - председател.

2.            Да се провеждат общи срещи с всички съдии от съдилищата на Ловешки съдебен район - най-малко два пъти годишно, с определен дневен ред.

Срок: най - малко две срещи на календарна година през периода 2018 - 2020 година;

Отговорник: административен ръководител - председател на съда.

3.            Участие в работни срещи между ръководствата на Окръжен съд – Ловеч, Окръжна прокуратура – Ловеч и Областна дирекция на МВР с цел оптимизиране качеството и срочността на наказателното производство.

Срок: най - малко в една среща на календарна година през периода 2018 – 2020 година;

Отговорници: административен ръководител - председател и заместник - председател.

4.            Да се продължи комуникацията с представители на Окръжен съд – Ловеч и Адвокатска колегия – Ловеч по въпроси свързани с оптимизиране управлението на делата, с процедурата за предоставяне на правна помощ и др. теми.

Срок: ежегодно, през периода 2018 – 2020 година;

Отговорници: административен ръководител - председател и заместник -председателите на съда.

5.            Да се организират и проведат обучения на съдилищата на регионално ниво за развиване на управленски и лидерски умения и утвърждаване водещата роля на съдебния администратор/ административен секретар

Срок: през периода 2018 - 2020 година;

Отговорници: административен ръководител – председател и съдебен администратор.

 

 

Глава втора

 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Оптимизиране на административната дейност и организация на работа в Окръжен съд – Ловеч, чрез развиване на процедури и системи, които осигуряват ефективност и прилагане на добри управленски практики.

 

Цел № 1

Развиване и прецизиране на административните процедури в Окръжен съд – Ловеч.

 

Дейности:

1.            Административните процедури и деловодна дейност в съда да са в съответствие с измененията, визирани в Правилника за администрацията на съдилищата и да се извършва периодично наблюдение и контрол на работата на отделните звена на съдебната администрация.

Срок: постоянен;

Отговорник: съдебен администратор.

2.            Прецизиране на документооборота и редуциране на неефективни процедури, когато това е възможно. Осигуряване на възможност за обратна връзка между съда и гражданите, като последните да имат възможност за вписване предложенията си в Книгата за мнения и препоръки поставена в Регистратурата.

Срок: постоянен;

Отговорник: съдебен администратор.

 

Цел № 2

Подобряване организацията на работа на съдебната администрация в Окръжен съд – Ловеч.

 

Дейности:

1.            Да се провеждат общи събрания на всички съдебни служители при Окръжен съд – Ловеч, най-малко 2 (два) пъти годишно, с определен дневен ред.

Срок: по 1 среща на 6 месеца за всяка година, през периода 2018 - 2020 година;

Отговорник: съдебен администратор.

2.            Оптимално използване на звукозаписната система в съдебните зали, осигуряваща точност и пълнота при изготвянето на съдебните протоколи, съгласно изискванията на закона.

Срок: постоянен;

Отговорници: административен ръководител – председател, заместник – председатели, съдебен и системен администратори, съдебни секретари.

3.            Прилагане при необходимост на актуализираните Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Окръжен съд -Ловеч и публикуването им на интернет страницата на съда

Срок: м. февруари 2018 година;

Отговорник: съдебен администратор.

4.            Прилагане на Правилата за изпращане на съобщения и призовки по електронна поща, чрез предоставения на гражданите в интернет страницата на съда на електронен адрес.

Срок: постоянен;

Отговорник: системен администратор.

5.            Продължаване на упражняването на текущ контрол върху работата на съдебните служители по делата с цел прецизиране на извършените действия.

Срок: постоянен

Отговорник: Съд.администратор.

6.            Организиране на периодични обучения на съдебните служители за подобряване на работата им с деловодния софтуер САС „Съдебно деловодство”.

Срок: постоянен

Отговорник: Съд.администратор, системен администратор.

 

 

Глава трета

 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

 

Ефективно управление на персонала чрез поддържане нивото му на компетентност и спазване принципите за добро финансово планиране и управление на бюджета на Окръжен съд – Ловеч.

 

Цел № 1

Да се прилагат правилата за подбор и наемане на съдебни служители, разписани във Вътрешните правила за управление на човешките ресурси.

 

Дейности:

1.            Своевременно запознаване с измененията в нормативните актове, касаещи назначаването на съдебните служители

Отговорник: съдебен администратор.

2.            Актуализиране (при необходимост) на Правилника за вътрешния трудов ред на Окръжен съд – Ловеч, при всяко влязло в сила изменение в нормативните актове, касаещо назначаването на съдебните служители

Отговорник: съдебен администратор.

3.            Прилагане на конкурсното начало към всички кандидатстващи за свободно работно място в съда, съгласно разпоредбите на ПАС и на Вътрешните правила за управление на човешките ресурси. Съгласно този вътрешнонормативен акт на Окръжен съд – Ловеч, всички кандидатстващи за свободно работно място в съда, минават през един и същ процес на подбор и наемане.

Срок: постоянен (при наличие на всяко свободно работно място в съда);

Отговорник: административен ръководител - председател, съдебен администратор.

4.            Информиране на обществеността и всички съдебни служители за откритата и прозрачна процедура за наемане на съдебни служители в Окръжен съд – Ловеч, която дава равни възможности на всички кандидати:

-     публикуване на обявата в местен ежедневник, на интернет страницата на съда и поставянето й на общодостъпно място в съда – таблото, находящо се на партера на съдебната сграда;

-     публикуване на всички съобщения във връзка с провеждането и приключването на конкурса на местата, посочени по-горе.

5.            Използване Методиката за атестиране на съдебните служители, както и разпоредбите в Правилника за администрацията на съдилищата

Срок: ежегоден, през м. ноември.;

Отговорник: съдебен администратор.

 

 

Цел № 2

Да се разработи и приложи годишен обучителен план на Окръжен съд – Ловеч, за всяка година през периода 2018 - 2020г.

 

Дейности:

1.            Запознаване на съдиите и съдебните служители с годишния план на обученията, провеждани от Националния институт на правосъдието (НИП)

Срок: две седмици след публикуване на календара с обучения от НИП;

Отговорници: административен ръководител – председател на съда и съдебен администратор.

2.            Даване възможност на всички съдии и съдебни служители да попълнят заявки за предпочитаните от тях теми на семинари

Срок: постоянен, след посочени дати на провеждане от НИП; изпращане на заявки за участие в семинара:

Отговорници: административен ръководител – председател на съда, съдебен администратор и системен администратор.

3.            Всички новоназначени съдебни служители да бъдат информирани за необходимостта да посетят предвиденото обучение в Националния институт на правосъдието за новоназначени служители.

Срок: постоянен, след посочени дати на провеждане от НИП; изпращане на заявки за участие в семинара:

Отговорници: административен ръководител – председател на съда и  съдебен администратор.

4.            Даване възможност на всички съдии и съдебни служители да вземат участие в програми и по други регионални или текущи обучения, необявени в годишния обучителен план.

Срок: постоянен, при посочени дати на провеждане;

Отговорници: административен ръководител -председател, съдебен администратор и координатор по обученията.

 

Цел № 3

Да се повиши нивото на компетентност на съдиите и съдебните служители при Окръжен съд – Ловеч, чрез участия в обучителни семинари, програми, срещи.

 

Дейности:

1.            Провеждане на общи срещи на съдиите от Ловешки съдебен район за оценка на нуждите от обучение и определените програми за обучение, които отговарят на тези нужди. Определеният със заповед съдия-координатор по обученията в Окръжен съд – Ловеч събира информация за обученията на регионално ниво, провеждани от Националния институт на правосъдието и изпраща заявки за участие в семинарите

Срок: постоянен;

Отговорници: административен ръководител - председател, заместник – председатели, координатор по обученията и съдебен администратор.

2.            Координаторът по обученията създава организация за обучителните семинари на регионално ниво в съдебния район, като използва средства на съда, средства и човешки ресурс (лектори) на организации, провеждащи обученията.

3.            Даване възможност на всички съдии от съда да участват в периодични обучения.

Срок: постоянен, при посочени дати на провеждане от НИП; изпращане на заявки за участие в семинара;

Отговорници: административен ръководител - председател и координатор по обученията.

4.            За повишаване на квалификацията - даване възможност на всички съдебни служители да участват в семинари от текущото обучение.

Срок: постоянен;

Отговорник: съдебен администратор.

5.            Постоянно обновяване и попълване на правната литература и на други обучителни материали в библиотеката на съда и ежегоден преглед и изготвяне на справка за участие на съдии в семинари, обучения и конференции, Поддържане досиета на магистратите с удостоверения от преминали обучения, което е необходимо, като данни при атестиране.

Срок: постоянен;

Отговорник: съдебен администратор.

 

 

 

Цел № 4

Окръжен съд – Ловеч да спазва принципите за добро финансово планиране и управление на бюджета си за ефективното осъществяване на своята дейност.

 

Дейности:

1.     Извършване на преглед и (при необходимост) актуализиране на Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол

Срок: ежемесечно;

Отговорници: съдебен администратор, главен счетоводител и системен администратор.

2.            Изготвяне на Отчет на „приходи-разходи", който включва изпълнение на капиталовите разходи и предоставянето му на Работната група за управление на риска (РГУР) при Окръжен съд – Ловеч

Срок: ежегодно;

Отговорник: главен счетоводител.

3.            Извършване на анализ на ефективността от въведения предварителен контрол при поемане на задължение и извършване на разход.

Срок: ежегодно;

Отговорник: главен счетоводител.

4.            Продължаване на извършване на периодичен анализ на финансовите разходи за дейността на съда и предприемане на адекватни мерки за намаляване разходване на средствата.

Срок: на 3 месеца

Отговорник: главен счетоводител.

5.            Преглед от Работната група за управление на риска на идентифицираните съществени рискове в дейността на съда, документирани в Риск-регистъра (РР) и актуализирането му.

Срок: ежегодно;

Отговорник: Евгения Павлова – зам.председател и председател на РГУР, съдебен администратор.

6.            Изготвяне на План-график на обществените поръчки, относно извършването през следващата календарна година на текущи ремонти, доставки и услуги, с прогнозни стойности

Срок: м. ноември на календарната година;

Отговорници: съдебен администратор и главен счетоводител.

7.            Преглед и актуализация на Счетоводната политика и Вътрешните правила за организация на документооборота за осигуряване на пълно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции

Срок: постоянен;

Отговорник: главен счетоводител.

8.            Преглед и актуализация (при необходимост) на Процедурите за контрол на процесите за събиране на държавните такси и присъдените публични държавни вземания.

Срок: постоянен;

Отговорници: съдебен администратор и главен счетоводител.

 

 

Глава четвърта

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Ефективно използване на информационните технологии, които осигуряват ефикасно осъществяване на правораздавателната дейност в Окръжен съд – Ловеч.

 

Цел № 1

Да се спазват въведените писмени правила по отношение управлението на информацията, използването на компютърното оборудване и достъп до него на съдиите и съдебните служители.

 

Дейности:

1.            Прилагане на актуализираната Политика за използване на компютърното оборудване.

Срок: постоянен,

Отговорник: системният администратор.

2.            Системният администратор да следи за техническото състояние на компютърното оборудване в съда, да изготвя опис на наличната техника и софтуер, протокол и становище за бракуване на техниката, след годишна инвентаризация на ДМА, да изготвя предложение за закупуване на нова техника.

Срок: постоянен.

 

Цел № 2

Да се осъществява контрол при ежедневната работа с информационната система за управление на делата САС „Съдебно деловодство”.

 

Дейности:

1.            Системният администратор следва да осъществява проверка и постоянен контрол на точното и пълно вписване на данните по делата в деловодната програма САС „Съдебно деловодство”. Периодична актуализация на внедрените програмни продукти.

Срок: постоянен;

Отговорник: системен администратор.

2.            Всеки потребител трябва да има достъп до ръководството, предназначено за обучение за работа и справки с внедрената електронна система.

Срок: постоянен;

Отговорник: системен администратор.

3.            Системният администратор да обучава и оказва помощ на съдиите и съдебните служители съобразно нивото им на компетентност за работа със софтуерните продукти, използвани в Окръжен съд – Ловеч

Срок: постоянен.

4.            Оптимално използване и подновяване в срок на договорите за удостоверителни услуги на закупените от Окръжен съд – Ловеч универсални електронни подписи, необходими за работата на съдиите и съдебните служители. Административният ръководител със заповеди е определил лицата и целите, за които ще се използват електронните подписи.

Срок: постоянен;

Отговорници: съдебен и системен администратори.

 

 

Глава пета

 

ДОСТЪП И РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ КЪМ СЪДА

 

Цел № 1

Да се създадат, оповестят и използват механизми, по които гражданите да могат да подават оплаквания и предложения, и по които Окръжен съд – Ловеч да разглежда основателните оплаквания и предложения.

 

Дейности:

1.     Съдът прилага разписаните в съответствие със СФУК, Антикорупционни процедури и Система за отчитане и докладване на всички съдебни служители на констатираните несъответствия и следи за предотвратяване на конфликт на интереси.

Срок: постоянен;

Отговорник: съдебен администратор.

2.     Проверяване на електронните адреси в Интернет - страницата за постъпили от гражданите основателни предложения, оплаквания, въпроси и докладване на същите на административния ръководител - председател.

Срок: постоянен;

Отговорници: съдебен и системен администратори.

3.     Прилагане на Процедурите за регистриране и докладване на нарушения на Етичните правила за поведение на съдебните служители в Окръжен съд – Ловеч.

Срок: постоянен;

Отговорник: съдебен администратор.

4.            Оптимизиране използването и непрекъснато актуализиране на Интернет страницата на съда.

Срок: постоянен

Отговорник: Системен администратор и съдия Пламен Пенов –лице за връзка с медиите и обществеността.

5.            Провеждане на периодични проучвания сред потребителите на съда и широката общественост, чрез електронна анкета на интернет-страницата на съда. Различни проучвания могат да се съсредоточават върху определени области от работата на съда. Анализиране на резултатите от проучванията, запознаване на съдии и служители с тях и при необходимост - набелязване на конкретни стъпки за промяна в организацията на дейността.

Срок: постоянен;

Отговорници: съдебен и системен администратори.

6.            Прилагане на Правилата за работа на Комисията по професионална етика при Окръжен съд – Ловеч.

Срок: постоянен;

Отговорници: заместник – председатели.

 

 

Цел № 2

Иницииране на дейности за повишаване прозрачността в работата на съда и на правната култура на гражданите, повишаване ефективността на информационните материали и подобряване на работата с деца.

 

Дейности:

1.            Съдът се стреми към повече прозрачност в работата си, като на интернет страницата си  поддържа електронен календар на съдебните заседания, публикуване на съдебните актове, информация на делата с обществен интерес, предоставяне на полезна информация за съдебните заседатели, за потребителите на съдебни услуги, като правила за поведение в съда, права на страните, участници в съдебния процес, информация за действащите нотариуси, публикуване на обявленията за публична продан на държавните и частните съдебни изпълнители, процедури за обществени поръчки и други.

Срок: постоянен;

Отговорници: съдебен и системен администратори.

2.            Да се продължи разпространението на актуални информационни материали, чрез поставените в Окръжен съд – Ловеч информационни табла и поместване на интернет-страницата на съда формуляри-образци, списъци, правила и друга информация за работата на съда.

Срок: постоянен;

Отговорници: съдебен администратор и системен администратор.

3.            Да се поставят на подходящи места в съдебната сграда, указателни табели с актуална информация за залите, административните служби и кабинетите на съдиите от Окръжен съд – Ловеч.

Срок: постоянен;

Отговорник: съдебен администратор.

4.            Своевременно оповестяване на съществени промени в нормативните актове, свързани със съдебните процедури и за настъпили изменения в Тарифа № 1 за събиране на държавните съдебни такси. Оповестяването да се извършва на Интернет- страницата на съда

Срок: постоянен;

Отговорници: съдебен и системен администратори.

5.            Целенасочена работа с ученици и младежи за запознаването им със специфичната дейност на съда и възпитаване на респект към закона:

-       организиране на посещения в съдебната палата и наблюдаване на съдебни процеси;

-       ежегодно организиране на «Ден на отворени врати»;

-       предоставяне на информационни материали за структурата на съдебната система и особеностите на съдебните процедури;

-       подпомагане реализацията на проекти и младежки инициативи, свързани с правното ограмотяване и утвърждаване върховенството на закона.

Срок: постоянен

Отговорник: административен ръководител - председател и координатор по обученията.

 

Цел № 3

Оптимизиране на работата с медиите.

 

Дейности:

1.            Прилагане и актуализиране (при необходимост) на Медийната стратегия на съда съгласно измененията в законодателството.

2.            Провеждане на периодични срещи с представителите на медиите за анализиране на съвместната работа и обсъждане на възможностите за оптимизиране на взаимодействието с тях

Срок: най - малко една среща на календарна година през периода 2018 – 2020 година;

Отговорник: административен ръководител – председател на съда и Пламен Пенов – лице за работа с медиите и обществеността.

 

 

Глава шеста

 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН

 

1.            Мониторинг по изпълнение на Стратегическия план за периода 2018 - 2020 година.

Проследяване изпълнението на целите в Стратегическия план, непосредствената организация на дейностите, обезпечаващи реализирането на всяка цел, се извършват от съдебния администратор.

2.            Индикатори за оценка изпълнението на целите в Стратегическия план за периода 2018 - 2020 година.

За доброто реализиране целите в Стратегическия план в Окръжен съд – Ловеч се използват следните основни индикатори:

-         Периодични проучвания на общественото мнение за работата на съда и на съдебната администрация, чрез анкета поместена на сайта на съда;

-         Докладите на ИВСС и на Апелативен съд – Велико Търново, след проверки на дейността на съда;

-         Одитни доклади на дирекция „Вътрешен одит" на ВСС и Сметна палата;

-         Резултати от дисциплинарни производства, или липса на такива;

-         Резултати (оценки) от периодични атестирания на съдии и атестации на съдебни служители;

-           Периодична статистика и статистически отчети за работата на съда;

-         Доклади от съответните комисии на ВСС;

-         Резултати от проверки по жалби и сигнали на граждани;

-         Резултати от използване на кутията за сигнали;

-         Годишни отчети на съда и съпоставка със съдилищата от неговия ранг.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.            След утвърждаване на този Стратегически план ( 2018 г. -2020 г.) от административния ръководител – председател на съда, съдебният администратор е задължен да информира всички съдии и съдебни служители за него.

2.            Стратегическият план ( 2018г. – 2020г.) за организацията на работа на Окръжен съд – Ловеч е изготвен съгласно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и е съобразен със Закона за съдебната власт, разпоредбите на Правилника за администрацията на съдилищата и законодателството на Република България.

 

 

 

гр. Ловеч,

12 януари 2018 година

 

 

ИЗГОТВИЛ:

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:

                                                          /Юлия Колева/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация