C C C C A+ A A- X

Представяне

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА


са разположени в областните центрове. В България техният брой е 28. В съдебния район на всеки окръжен съд има един или няколко районни съдилища. Окръжният съд ръководи и контролира дейността на районните съдилища от неговия съдебен район, като:
1. осъществява общо организационно ръководство за усъвършенстване на дейността им;
2. извършва периодично ревизии на тяхната работа, включително на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;
3. анализира и обобщава своята и на районните съдилища съдебна практика;
4. организира повишаването на квалификацията на съдиите.
Решенията на районните съдилища се обжалват пред окръжния съд като втора инстанция.

На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

а) исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;
б) исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за защита на вещни права върху недвижими имоти и движими вещи и за трудови спорове по Кодекса на труда;
в) исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд;
г) искове за установяване недопустимост или нищожност на вписаните в регистъра на окръжния съд обстоятелства, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.

Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника.
В производството по несъстоятелност се вземат предвид интересите на кредиторите, длъжника и неговите работници.


Вписване образуването, преобразуването, обявяването в ликвидация и прекратяването на юридически лица, които не са търговци, и обстоятелствата, които се отнасят до тях, когато със закон е предвидено вписване в регистър на съд.

На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за тежки престъпления, в т.ч. убийства, причиняване на телесна повреда, отвличания, придобиване и държане на наркотици с цел разпространение, изнасилвания, придружени с причиняване на тежка телесна повреда, престъпления против републиката, длъжностни престъпления и др.IUS EST ARS BONI ET AEQUI.
Правото е изкуство [за познаване] на доброто и справедливото.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация