C C C C A+ A A- X

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

УТВЪРЖДАВАМ:

АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/Милена Вълчева/

 

ПРАВИЛА

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ФЕВРУАРИ 2016Г.


ПОНЯТИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти.

ЗАДЪЛЖЕН СУБЕКТ

Чл.2. ЗДОИ и настоящите правила се прилагат за достъп до обществената информация, която се създава или съхранява в Окръжен съд гр.Ловеч.

СУБЕКТИ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.3.(1) Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в ЗДОИ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

(2) Чужденците и лицата без гражданство се ползват с правото по ал.1, с това право се ползват и всички юридически лица.

(3)Лицата по ал.1 и 2 имат право на повторно използване на информация, създадена и съхраняван в съда.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.4. Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.5(1) Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и когато се касае за лични данни.

(2) ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България

(3) Не може да бъде предоставен достъп до поисканата информация, когато се касае за търговска тайна или за информация, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, и в случаите когато исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

(4) В случаите по ал.1 и 2 причината за отказ е, че за достъп до тези видове информация е предвиден друг нормативен ред.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл.6. Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:

- откритост, достоверност и пълнота на информацията;

- осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

-осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

- защита на правото на информация;

- защита на личната информация;

- гарантиране на сигурността на обществото и държавата;

- защита на личните данни

Основни принципи при предоставяне на обществена информация от съда като организация от обществения сектор за повторно използване:

- Осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация;

- Прозрачност при предоставяне на информация;

- Забрана за дискриминация при предоставяне на информация;

- Забрана за ограничаване на свободната конкуренция.

 

ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.7(1) Обществената информация, създавана и съхранявана в съда е официална и служебна.

(2) Официална е тази информация, която се съдържа в актовете на съда при осъществяване на правомощията му по Конституция – да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

(3) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява от съда във връзка с официалната информация.

ДОСТЪП ДО СЛУЖЕБНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.8(1) Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

(2) Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на съда и няма самостоятелно значение;

(3) Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.9.(1). С цел осигуряване на прозрачност в дейността на съда и с цел максимално улесняване на достъпа до обществена информация , на интернет страницата се публикува информацията по чл.14 и 15 от ЗДОИ.

(2).Председателят на съда утвърждава и обявява списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет , както и формите в които е достъпна.

ДОСТЪП И РАЗХОДИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.10(1) Достъпът до обществена информация е безплатен.

(2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно нормативен акт/ документ на Министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.

(3) При поискване от страна на заявител се представят сведения за определянето на разходите.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП

Чл.11(1) Заявленията за достъп до обществена информация се подават в служба „Регистратура” на съда.

(2) Възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация и дължимите разходи са определени със заповед на МФ, но не могат да бъдат по-големи от действително направените разходи от съда.

Чл.12(1) Съдът предоставя достъп до обществена информация във форма, различна от заявената, когато:

- за исканата форма съдът не разполага с техническа възможност;

- исканата форма е свързана с необосновано увеличение на разходите по предоставянето;

- исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права.

(2) Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъп до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му способности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИЛИ УСТНО ЗАПИТВАНЕ ЗА ДОСТЪП

Чл.13(1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или протокол от устно запитване

(2). Заявлението се счита за писмено, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на съда като в този случай не се изисква подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) Ако гражданин или юридическо лице желае да получи достъп до обществена информация може да подаде писмено заявление в служба „Регистратура” на съда.

(4) Желанието за достъп до обществена информация може да се заяви и устно пред служител на служба „Регистратура” на съда.

(5) Независимо от начина на постъпване на заявлението, то се вписва с пореден входящ номер от автоматизираната деловодна програма и в Регистър за достъп до обществена информация, воден в служба „Регистратура” на съда.

(5) Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде и писмено заявление.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ДОСТЪП

Чл.14(1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

б) описание на исканата информация;

в) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

г) адрес за кореспонденция със заявителя.

(2) Ако в заявлението не се съдържат данните по т. а, б и г, то се оставя без разглеждане.

ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП

Чл.15.(1).Формите да предоставяне на достъп за подробно посочени в чл.26 от ЗДОИ и те са:

1.преглед на информация- оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;

2.устна справка ;

3.копия на материален носител;

4.копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или публикуват данните;

(2).За достъп до информация може да се използват една или повече форми при условията на закона,

(3).При посочване за предпочитана форма по ал.1, т.4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

(4).Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарата, може да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП

Чл.16(1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат от административния ръководител-председател на съда или от друго упълномощено от него лице във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

(2) След вземане на решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, съдът уведомява писмено заявителя за своето решение.

УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ДОСТЪП

Чл.17(1) В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл.15, ал.1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

(2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл.18(1) Срокът по чл.15, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, за което се уведомява заявителя.

(2) Срокът по чл.15, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато поисканата в заявлението обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. В този случай съдът е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението за достъп до обществена информация и да спази точно условията, при които то е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

(3) При не получаване на съгласие от третото лице в срока по ал.2 или при изричен отказ да се даде съгласие, съдът предоставя исканата информация в обем и по начин, които да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

(4) Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.19. С решението се предоставя достъп до исканата обществена информация.

Чл.20(1) В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация /той не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението/;

- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

(2) Независимо дали става дума за предоставяне на достъп или за отказ, решението съдържа мотиви, въз основа на които е издадена.

(3) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

(4) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва по реда на чл.34, ал.3 от ЗДОИ.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИСКАНАТА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.21(1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

(2) За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител на служба „Регистратура” в съда или при условията на чл.35, ал.3 от ЗДОИ.

ОТКАЗ НА ЗАЯВИТЕЛЯ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИЯ МУ ДОСТЪП

Ч.22(1) В случаите на неявяване на заявителя в срока по чл.34, ал.4 от ЗДОИ, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация. Разпоредбата не се прилага , когато заявлението е подадено по електронен път.

(2) Повторно искане за достъп до същата информация може да се подаде от заявителя след изтичане на 6-месечен срок.

ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.23. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се постановява при условията на чл.37 от ЗДОИ като се спазват разпоредбите за съдържание на отказа и по процедурата на връчване на отказа.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.24.Информацията за повторно използване се предоставя във формат и на език, на който е събрана, съответно създадена. По преценка може да се предостави в друг формат или в отворен машинночетим формат заедно със съответните метаданни.

Чл.25. Информацията за повторно използване се предоставя при условията на Глава четвърта от ЗДОИ;

Чл.26.Не се предоставя информация за повторно използване, подробно описана в чл.41б от ЗДОИ;

Чл.27.Окръжен съд – Ловеч не предоставя изключително право на повторно ползване освен при наличието на обстоятелства по чл.41д от ЗДОИ;

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Чл.28. Информацията се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане.

Искането за смята за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на ел.пощата на съда. В този случай съдът е длъжен да отговори също по електронен път.

Чл.29.Информацията се предоставя безплатно или след заплащане на такса за направените материални разходи от съда по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. Спазва се принципа за определяне на таксата съгласно разпоредбите на чл.41ж от ЗДОИ;

Чл.30.Срок за предоставяне на информация за повторно използване – спазват се сроковете за разглеждане и произнасяне по чл.41з от ЗДОИ;

Чл.31.Предоставянето на информация за повторно използване се осъществява при условия и по ред, подробно посочени в Глава четвърта на ЗДОИ

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

§2. Контролът по изпълнението на вътрешните правила се възлага на административния ръководител-Председател на съда.

§3. Вътрешните правила са актуализирани във връзка с измененията на Закона за достъп до обществена информация, в сила от 12.01.2016 година. Те могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на тяхното утвърждаване.

 

 

гр. Ловеч, 01февруари 2016 година

ИЗГОТВИЛ:

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:

 

/Юлия Колева/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация