C C C C A+ A A- X

Заповед на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, във връзка с протокол на СК на ВСС от извънредно заседание, проведено на 15.03.2020г. по повод решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за обявяване на извънредно положение във връзка с предприемане мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на коронавируса

Дата на публикуване 16 март 2020 Последна редакция 16 март 2020 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД

№ 116

гр. Ловеч, 16 март 2020 год.

 

На основание чл. 86, ал.1, т.1, т.2, т.11 и ал.2 от Закона за съдебната власт, протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, проведено на 15.03.2020г. по повод обявеното от Народното събрание на 13.03.2020г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция в периода от 13.03.2020г. до 13.04.2020г.

ЗАПОВЯДВАМ:

 1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
 • Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;
 • Делата по чл.66 от НПК;
 • Делата по чл.67 от НПК
 • Делата по чл.69 от НПК;
 • Делата по чл.70 от НПК;
 • Мерките по чл.72 и чл. 73 от НПК;
 • Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;
 • Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;
 • Делата по чл.427 от НПК;
 • Делата по Раздел II от Закона за здравето;
 • Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
 • Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
 • Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
 • Дела по чл.355 от НК;
 • Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;
 • Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от НПК.

 

 1. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
 • Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
 • Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
 • Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
 • Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
 • Делата за обезпечаване на доказателства;

 

 1. Всички останали дела, извън посочените по т.1 и т.2 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.

 

 1. Да не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1 и т.2. Дежурните служители да сканират постъпилите документи за електронните папки, като след разпределението на делата да се присъединява протокола за избор.

 

 1. Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път.

 

 1. Справките по дела да се извършват САМО по телефоните или по електронен път.

          Телефони за справки и контакти:

          068/689843 – служба „Регистратура“

          068/689856 – наказателно деловодство

          068/689857 – гражданско деловодство

          068/689860 – служба „Архив“

          068/689887 – фирмено отделение

          los@gbg.bg или lovech-os@justice.bg

 

 1. ЗАБРАНЯВАМ достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1 и т.2.

За насрочените през периода 16.03.20520г. - 13.04.2020г. съдебни заседания, съдебният секретар да изготвя списък  с призованите лица по всяко дело, който да се предоставя на ОЗ „Охрана“ с цел стриктен контрол на пропускателния режим.

Да бъде затворен южния вход на Съдебната палата, а пропускателния режим се извършва само през централния вход.

Лицата да бъдат допускани само след представяне на лична или служебна карта, като техните имена се вписват в нарочен регистър.

 

 1. ЗАБРАНЯВАМ достъпа на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в Съдебната палата, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно утвърден график за работа.

 

 1. УКАЗВАМ на съдиите, че могат да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като за целта следва да предоставят личните си компютри на системния администратор за инсталиране на програма за работа при отдалечен достъп.

 

 1. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

 

 1. Извършването на всички административни услуги да се извършват на принципа на „едно гише“ в обособените „Регистратури“ на Окръжен и Районен съд гр. Ловеч, които са разположени до входа на съдебната сграда.

На съдебните служители в служба „Регистратура“ да се осигурява непрекъснато обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

 

 1. Насрочените в периода от 16.03.2020г. – 13.04.2020г. вкл. Дела, да се разглеждат само в съдебна зала № 102, а при необходимост и зала № 105.

 

 1. Да се преустанови връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1 и т. 2 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.

 

 1. Призовките и съобщенията за делата по т. 1 и т. 2 да се извършват по телефон или по електронен път.

 

С настоящата заповед да се запознаят съдиите и съдебните служители на Окръжен съд гр. Ловеч за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати до ръководителите на РС - Ловеч, ОП - Ловеч, РП - Ловеч и ОЗ“Охрана“ за сведение и действия от тяхна компетентност.

Заповедта да се публикува на официалната електронна страница на на Окръжен съд гр. Ловеч и се постави на входната врата на Съдебната палата.

 

  

МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС – ЛОВЕЧ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация