C C C C A+ A A- X

Заповед на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, относно мерките за предотвратяване и ограничаване разпространението на коронавирус в сградата на Съдебна палата - Ловеч

Дата на публикуване 11 март 2020 Последна редакция 13 март 2020 Новини Отпечатай

 

ЗАПОВЕД

№ 113

гр. Ловеч, 10 март 2020 год.

На основание чл. 86, ал. 1 от Закона за съдебната власт, решение на Пленума на ВСС по Протокол № 6/16.02.2017г., т.22, с което е възложено на Административния ръководител на ОС-Ловеч да стопанисва сградата на Съдебната палата гр. Ловеч и във връзка с предприемане мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на коронавирус в сградата на Съдебната палата гр. Ловеч предвид сегашната обстановка в съдебния район

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Считано от 10.03.2020 година да бъде извършвана допълнителна дезинфекция трикратно /сутрин, обед и вечер/ на помещенията, коридорите, съдебните зали, санитарните възли, брави, дръжки, парапети. Извършването на допълнителната дезинфекция в коридорите, съдебните зали и санитарните възли да се извършва от служители съгласно график, утвърден от ръководителите на всички органи на съдебната власт – Приложение № 1.
  2. Измиващите и дезинфекциращи препарати, необходими за извършването на дезинфекция в общите части на сградата, да се закупуват от Окръжен съд гр. Ловеч, а разходите направени за тях да се разпределят съгласно т.7 от Протокол за разпределяне консумативите за поддръжка на общите части на сградата от 31.03.2016г. Измиващите и дезинфекциращи препарати, необходими за извършването на дезинфекция в санитарните възли, да се закупуват от всеки орган.
  3. Началникът на ОЗ „Охрана“ да организира изпълнението и осъществяването на последващ контрол по изпълнението на следните мерки:

          3.1.     При осъществяване на пропускателния режим в сградата на Съдебната палата гр. Ловеч да се допускат                               само     страните по делата, техните пълномощници, свидетели и вещи лица.

          3.2.     При разглеждането на дела с повишен обществен интерес да се допускат само най-близките роднини и                             представители на медиите.

           3.3.     Достъпът на граждани до съдебната сграда да се осъществява след задължителна дезинфекция на входа.

  1. Отменям провеждането на общото събрание за приемане на годишния доклад за дейността на Окръжния съд и районните съдилища от района на Окръжен съд гр. Ловеч, насрочено за 20.03.2020г., до второ нареждане, както и на семинари, конференции и други служебни мероприятия, които предполагат струпване на хора.
  2. Ограничавам командировките на магистрати и служители на Окръжен съд гр. Ловеч за участие в обучения, курсове, семинари и други пътувания, освен при изключителна необходимост.
  3. На служителите в Окръжен съд гр.Ловеч, имащи непосредствен контакт с граждани незабавно да бъдат осигурени маски, ръкавици и дезинфектанти.
  4. Провеждането на насрочените съдебни заседания в Окръжен съд гр. Ловеч ще се осъществява по утвърдения график, до второ нареждане. (Отм. със Заповед № 115/13.03.2020г. на И.Ф.Адм. ръководител - Председател на ОС-Ловеч).
  5. Окръжен съд гр. Ловеч апелира към всички граждани да се въздържат от посещение в сградата на Съдебната палата гр. Ловеч. Приканва физическите и юридическите лица да подават заявления, молби и други документи по делата на следните електронни адреси: los@gbg.bg или lovech-os@justice.bg . Справки по делата ще бъдат извършвани и на следните телефони: 068/689843 – регистратура; 068/689856 – наказателно деловодство; 068/689857 - гражданско деловодство; 068/689860 – служба „Архив“.

Съдебните администратори на Окръжен съд гр. Ловеч, Районен съд гр. Ловеч, Окръжна прокуратура гр. Ловеч и административния секретар на Районна прокуратура гр. Ловеч да организират изпълнението и да осъществяват последващ контрол по изпълнението на мерките по т.1 от настоящата заповед.

С настоящата заповед да се запознаят съдиите и съдебните служители на Окръжен съд гр. Ловеч за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати до ръководителите на РС - Ловеч, ОП - Ловеч, РП - Ловеч и ОЗ“Охрана“ за сведение и действия от тяхна компетентност.

Копие от заповедта да се изпрати до административните ръководителите на РС-Троян, Тетевен и Луковит за сведение.

 

МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС  ЛОВЕЧ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация